Ara:

 • Gönderilen bildiriler sözel ve poster bildiri olarak değerlendirilecektir.
 • Özetler sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme formunu kullanınız. Kongre web sitesinde örnek bir bildiri özet Word dosyası hazırlanmıştır. Bu çalışmayı dikkate alarak çalışmalarınızı hazırlayınız.
 • Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır. Özet en az 200 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.
 • Tam metinler kongrenin bitimini takiben en geç bir hafta içinde ilgili yazarlar tarafından kongre web sitesinde örneği gösterilmiş olan kaynakça dahil 8 sayfayı geçmeyecek şekilde yazarlara gönderilen mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.  ISBN numarası sadece tam metin kitaplarına verilecektir.
 • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır.
 • Yazarlara ait kurum bilgileri tüm özet çalışmalarında açıkça belirtilmeli, yazarlara ait bilgiler web sistemi üzerinde bilgi paneline eksiksiz olarak girilmelidir. Tüm bildiride ve posterde ismi bulunan yazarların mail, kurum, telefon ve diğer iletişim bilgileri eksiksiz olarak sisteme üyeli kayıt işlemi yapılırken kayıt edilmelidir. Kongremizle ilgili tüm bilgilendirmeler bu sistemdeki üyelik bilgileriniz üzerinden yapılacağından, olası bir bilgi sorunu nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan kongremiz sorumlu olmayacaktır. Tüm üyelik bilgilerinin sisteme eksiksiz, tam ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.
 • Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TİMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.
 • Poster çalışmaları 50×70 cm ebatta olmalı ve özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır. Tüm posterlerin üst kısmında çalışmanın konu başlığı altında yazarların sıralı olarak isim soy isim ve kurum bilgileri belirtilmelidir.
 • Karma sergi ve sunulan bildiriler için ödül uygulaması da bulunmaktadır. Jüri tarafından değerlendirilen ve kazanan eserlere ödül belgesi de verilecektir. Bu belgeler birincilik, ikincilik ve üçüncülük şeklinde olacaktır. Belgeler ve ödüller bir maddi “parasal” değer taşımamakta sadece bilimsel tasdik belgesi değeri taşımaktadır.
 • Kabul edilen ve sunulan bildiriler ile posterler kongre sonrasında kongrenin web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir. Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır. Kayıt yaptırmış olması bildiri ve posterlerinin özet kitabında basılacağı anlamını taşımamaktadır. Sunumu her ne nedenle olursa olsun yapılmayan bildiri ile poster çalışmalar kongremizin özet kitabında yer almayacak ve bu konuda yazar ile katılımcılar kongremiz yönetimi üzerinde bir talep oluşturamayacaktır. Tüm katılımcılar ilgili bilimsel programa uygun şekilde hareket etmek ve sunumunu gerçekleştirmek zorundadır.
 • Katılımcılar sunumunu yapmak istediği bildiri ve posterlerini “İNGİLİZCE ya da TÜRKÇE” olarak sunabilirler. Hangi dilde sunum yapmak isteniyor ise o dilde hazırlanan çalışmalar kongremiz web sitesine yüklenmeli ve hakem değerlendirmesine gönderilmek üzere beklenmelidir. Hakem değerlendirme süreci sonrasında oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel ya da poster olarak sunacaklardır. Hakem değerlendirme sonrasında olumsuz bir durumda ise bildiriler RED edilecektir. Red edilen bildiriler kongremizde yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı ve yazarlar kongremiz üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar. Bu haklar tek taraflı olarak kongremize aittir.
 • Kongremizde kabul edilen bildiri ve posterler kongre web sitemizde ilan edilen uluslararası hakemli dergilerimizde dergilerin ilgili yayın kabul şartlarına uygun hale getirilen bildiriler dergi web sitelerinden üye olunarak dergiye yüklenecek ve ilgili yayın yine ilgili alan editör ve hakemlerinin değerlendirilmesi sonucunda sıralı olarak ilgili sayılarda yayınlanmak üzere basılacaktır. Bu konuda yetki tek taraflı olarak dergi editörleri ve yönetimine aittir. Hiçbir şekilde kongrede kabul edilen bildiriler dergilerde basılacaktır diye bir kolaylık ile yaptırım yoktur. Dergi süreci normal prosedür şeklinde devam edecektir. Dergilerin kendi kurallarının dışına hiçbir koşulda çıkılamayacaktır. Bildirilerin kabul edilmesi ve sunulması ilgili bildiri ve posterlerin ilgili dergilerde yayınlanacağı anlamına gelmemektedir. Katılımcıların kongremizde sunduğu bildiriler ilgili bilimsel sponsor dergilerin desteği ile yine dergilerin kendi standart prosedürleri doğrultusunda ilgili katılımcılara yayınları konusunda destek sağlanacaktır. Bu durum kongreye katılanların ve kongrede bildirileri kabul edilen katılımcıların ilgili bildirilerinin ilgili dergilerde yayınlanacağı anlamını taşımamaktadır. Kongremizde kabul edilen ve sunulan bildirileri ilgili dergiler kabul etmeyebilir ya da red edebilirler. Bu yetki tek taraflı olarak ilgili dergi ve yönetimine aittir.

 

TÜM YAZARLARA YÖNELİK UYULMASI ZORUNLU NOTLAR VE ŞARTLAR

  

NOT: Sayın katılımcılar uygulama, araştırma ve vaka “İNSAN, HAYVAN, ÇERVE ve DİĞER MATERYAL” çalışmalarına ilişkin hazırlanan bilimsel çalışmalarda mutlaka “ETİK KURUL ve KURUM İZNİ” alınmak zorundadır. Bu zorunluluk tüm çalışmalar için geçerlidir. Literatür ve derleme çalışmalar için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir. Bu konuda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak sisteme yayını ve çalışmayı yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, red edilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır. Bu şartlara uygun çalışmalar ilgili katılımcılar tarafından sisteme yükledikleri ve değerlendirmeye alınan çalışmaları doğrultusunda kabul edilmiştir.