SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuğba GÜLEN, Sema POYRAZ CAN
 


Keywords:CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TARIM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE OLDENBURG RAPORU’NUN ROLÜ
 
William Mcneil “İnsanlık tarihi; ilk dönüm noktasına ,yiyecek üretimine geçilmesiyle ulaştı.” diyerek tarımın dünya tarihindeki önemini dillendirmiştir. Anadolu’nun tarımsal özellikleri neolotik çağdan günümüze kadar sadece iklimsel, biyolojik ve fiziksel koşullar doğrultusunda değil, siyasi iktidarların belirlediği tarım politikaları sonucunda da değişime uğramıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye ekonomisinin yeniden inşasında tarım politikalarının rolü çok önemli olmuştur.İzmir’de toplanan ve Misâk-ı İktisat’ın kabul edildiği Türkiye İktisat Kongresi’nde çiftçi grubunun sorunları on başlık altında, 95 maddede toplanarak gündeme getirilmiş, köylünün kendi ailesi için olan küçük çaplı üretim yerine, bütün Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabileceği üretime geçmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Dönemin tarım politikasına yön veren diğer unsurlar ise Lozan Barış Antlaşması’nın 1924 yılında yürürlüğe girmesi ile yaşanan nüfus mübadeleleri ve aşar verigisinin kaldırılmasıyla birlikte oluşan sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma bu bağlamda bu sorunlara çözüm aramak için geliştirilecek tarım politikasına yön vermek ile ilgili, Türk ziraatı hakkında rapor vermek için davet edilen Oldenburg Heyeti’nin T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi belgeleri arasında yer alan, 1928 tarihli 152 sayfalık rapor tercümesi incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, Oldenburg Heyeti’nde yer alan bilim insanlarının ismleri ve görevleri hakkında da bilgi verilmiş,Oldenburg Raporu’nun Türkiye’de ziraatın gelişimi bakımından son derece önemli bir adım olan Ziraat Enstitüsü’nün kurulumu yanı sıra raporda belirtilen diğer unsurların, dönemde izlenen tarım politikasına yansımaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Politikaları, Cumhuriyet, Oldenburg Raporu