BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia Kübra TÜNEL, İlker GÜLENÇER
YENİLİKÇİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSMAN MODELLERİ VE UYGULAMALARI
 
Müşterileri için mal veya hizmet üretiminde bulunmak ve kâr elde etmek amacı ile faaliyette bulunan işletmeler, söz konusu faaliyetlerini sürdürürlerken çeşitli üretim faktörlerini bir araya getirmektedirler. Bu üretim faktörleri arasında yer alan sermaye, işletmenin devamlılığının sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. İşletme sahip veya sahiplerce konulan sermayenin yetmediği durumlarda ise işletme faaliyetlerinin finansmanında yabancı kaynaklar da kullanılmaktadır. Yeni iş modellerini ve katma değer yaratan teknolojileri ortaya çıkarması, istihdam olanaklarını artırması ve hem işletmeler hem de ülkeler açısından rekabetçi avantaj yaratabilmesi nedeni ile önem taşıyan yenilikçi ve girişimci işletmeler özellikle faaliyetlerinin başlangıç döneminde kendilerine özgü bazı koşullara sahiptir. Bu koşullar, yeni kurulmuş olan ve ciddi büyüme potansiyeli ile karşı karşıya bulunan işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına erişiminin problemli olması durumudur. Finansal kurumlar tarafından talep edilen niteliklerde teminat gösterememeleri, işletme faaliyet alanları ile ilgili ciddi riskler ile karşı karşıya kalmaları, yenilikçi işletmelerin geleneksel finansman kaynaklarına erişimlerini özellikle faaliyetlerinin başlangıç dönemlerinde engelleyen gerekçeler arasında yer alabilmektedir. Yenilikçi ve girişimci işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm üretememeleri nedeni ile geleneksel finansman yöntemlerinin alternatif olarak ortaya çıkan girişim sermayeleri ve iş melekleri gibi teknikler ve bununla birlikte melek yatırımcılar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında bu tekniklerin değerlendirilmesi ile birlikte Türkiye’de ve Dünya’da gerçekleştirilen uygulamalar, elde edilen sonuçlar ve öneriler ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Girişim Sermayesi, İş Melekleri, Melek Finansman 


Keywords: