BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih ÇAVDAR
VERGİ DENETİMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Devletlerin kamu hizmetlerini sürekli olarak ve en iyi şekilde yerine getirebilmesi için en önemli koşul, yeterli ve sürekliliği olan finansman kaynaklarına sahip olmalarıdır. Devletlerin finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, bu kaynakların en önemlisini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, devletin vergi kaynaklarından en yüksek faydayı sağlayabilmesi için de etkin bir vergi denetim sistemi gereklidir. Vergiler, devletin kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacıyla kişi ve kurumlardan ödeme güçlerine göre karşılıksız, zorunlu ve kanunlara dayalı olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Çağdaş vergi sistemleri beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasının özünde ise, mükellefler aktif bir rol oynamaktadır. Beyan esasının başarısında, mükellefler tarafından verilen beyannamelerdeki bilgilerin doğruluğu, diğer bir ifadeye, mükelleflerce beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kamu gelirleri içerisinde en önemli paya sahip olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilebilmesi için mükellef beyanlarının denetlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Vergi idaresinin en önemli uygulamalarından birisi olan vergi denetimi, gerek vergi mükelleflerinin gerekse denetim elemanlarının vergiler karşısındaki tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Vergi denetiminin mükelleflerin vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip getirmediklerinin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından gerçekleştirilen düzenli faaliyetleri ifade ettiğini düşündüğümüzde, özellikle vergi denetimi, vergi mükelleflerinin vergi ve vergi denetimi konusundaki tutum ve davranışlarını etkileyen, vergi bilincinin oluşmasını ve vergiye gönüllü uyumun artmasını sağlayan önemli bir faktördür. Bu bağlamda, Türkiye ve Japonya’daki vergi denetimi müessesesi ele alınarak, bu ülkelerin vergi denetimi alanındaki uygulamaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı, teoride vergi denetimi uygulamalarını irdeleyerek, Türkiye ve Japonya’daki vergi denetimi uygulamalarının benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Vergi denetimi, Türkiye, Japonya. 


Keywords: