BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan GÜLER
TÜRK SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, POLİTİKALAR VE GELİŞME OLANAKLARI
 
Süt ve süt ürünleri, günlük hayatta ihtiyaç duyulan en önemli besin maddeleridir. Diğer besin maddelerinden farklı olarak yapısında bulundurduğu enzimler, vitaminler, hormonlar ve protein nedeni ile canlıların beslenmesinde hayati öneme sahiptir. Bu nedenlerden dolayı, insan hayatının her evresinde süt ve süt ürünleri tüketimi önemli yer tutmaktadır. Ülkemiz her türlü tarımsal ürünün üretimini gerçekleştirmeye uygun bir coğrafyada yer aldığı halde, bir çok tarımsal üründe olduğu gibi süt ve süt ürünleri üretiminin de yeterli miktarda gerçekleştirildiğini söylemek mümkün değildir. Ülkemizde uzun ve orta vadede değerlendirildiğinde süt verimliliğinde en büyük gelişme inek sütünde görülmüştür. Sağılan inek başına verim 2016 yılında 3.090 kg/baş olarak hesaplanmıştır. Aynı yıl yaklaşık 18,5 milyon ton olan toplam süt üretimin 16,7 milyon tonunu (%90,8) inek sütü, 1,1 milyon tonunu (%6,3) koyun sütü, 479 bin tonunu (%2,6) keçi sütü ve 63 bin tonunu (%0,3) manda sütü oluşturmaktadır. Ülkemiz süt sektörünün en önemli sorunlarından birini kayıt dışı süt üretimi oluşturmaktadır. 2012 yılında inek sütü üretimindeki kayıtlılık oranı %49,6 iken, 2016 yılında bu oran %54,8 olarak hesaplanırken, kişi başı süt tüketiminin ise yılda sadece 34 kg süt tüketimi ile ortalamanın altında yer aldığı görülmüştür. Belirlenen politikaların ihracatı teşvik etmekten çok ithalatı teşvik edici yönde olduğu gözlenmiştir. Buna rağmen Avrupa Birliği, ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki gibi belirgin ve kararlı bir süt politikası maalesef bulunmamakta, üretici çoğunlukla piyasanın insafına bırakılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, son yıllar itibariyle Türkiye’de süt sektörünün genel yapısını ortaya koymak ve süt sektörünü doğrudan etkileyen politikaları, dünyadaki politikalar ile karşılaştırarak incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Süt, Türkiye, Ekonomi, Pazarlama, 


Keywords: