BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge Zeynep YURDABAL OLĞUN, Sibel TAN
TARIM KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Disiplinler arası çalışma; tüm bilimsel araştırmalarda ve projelerde bir sorunun çözümü için farklı bilimsel disiplinlerin bir araya gelmesi, konular arasında bağ kurulmasıdır. Nitekim gelişmiş ülkelerin ekonomileri ve üretim faktörleri incelendiğinde “yüksek katma değerli üretim” ve “inovasyon” önemli kavramlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu da bütün bilim dallarında disiplinler arası yaklaşımı işaret etmektedir. Konuya tarım açısından baktığımızda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım; beslenme, istihdama katkısı, Milli Gelirdeki payı ve ödemeler dengesindeki rolü göz önüne alındığında önemini sürekli koruyan bir sektördür. Hızlı nüfus artışı, tüketim kalıplarındaki değişiklik, özellikle de tarımda meydana gelen küresel iklim değişikliği mevcut kaynaklarla mevcut ihtiyaçlara cevap vermeyi giderek zorlaştırmaktadır. Bu durum özellikle tarım konusunda yapılan bilimsel çalışmalarda disiplinler arası yaklaşımları zorunlu kılmıştır. Tarımsal üretim sonrası karşılaşılan pazarlama sorunları, dış ticarette karşılaşılan engeller, işletme yönetimi, örgütlenme ve yayım faaliyetleri düşünüldüğünde tek başına üretim ve verimlilik odaklı çalışmalar yeterli değildir. Tarımda bilimsel araştırmalardan keşfedilen her yeniliği ekonomi temeline dayandıramazsak uygulanabilir hale getirmek mümkün değildir. Dolayısıyla tarımla ilgili disiplinlerin ekonomi, istatistik, ekonometri, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerle işbirliği içinde çalışılması yapılan araştırmalarda kaliteyi artıracağı gibi bilimsel bulguların pratikte uygulama şansını yükseltecektir. Bu çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki akademisyenlerin yürüttükleri bilimsel çalışma ve projelerde disiplinler arası davranış ve eğilimleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tarım, Disiplinler Arası Çalışma, Çanakkale 


Keywords: