BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva ARABACI, Gülizar ASLAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIK
 
Ekonomiler de yaşanan gelişmeler ve birçok bağımlı değişkeninde tetiklemesiyle kalkınmanın sürdürülebilir olması önemli bir mesele haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma konusu, 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nda ilk kez gündeme gelmiştir. Var olan kıt kaynaklarının kullanımı ve bunların gelecek nesillere aktarılabilmesiyle ilgili olan ve dünyanın gelecek nesillere de yaşanılabilecek yer olarak kalmasını amaçlayan bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınma kavramına ise ilk kez 1987 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu raporunda yer verilmiştir. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma; “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı 21. yüzyılın kuşkusuz en sık kullanılan kavramlarından birisidir ve son yıllarda iktisat literatüründe de sıkça kullanılmaya başlanmış ve tartışma konusu olmuştur. Ekonomi ile ilişkilendirilip kalkınma olgusunun hedefinde kâr elde etmek varken, sürdürülebilirlik olgusunda tam tersine dünyada mevcut bulunan kaynakları koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek vardır. Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde küresel ölçekte çevre koruma yöntemlerinin ana kavramı olarak kabul görmüştür. Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutu olan bu kavramın iş dünyasına girmesi 80’lerin sonunda gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada sosyal, ekonomik, sağlık ve çevre ile ilgili unsurlar arasında ilişkilerin karşılıklı olması ve birbirlerini etkilemeleri son dönemde açık bir şekilde kabul edilmektedir. İnsan ve insan sağlığının sürdürülebilir kalkınma içindeki payı çok büyüktür. Sağlık hizmetleri ile insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Yapılan bu hizmetler ise ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kalkınmış ve sağlıklı toplumların oluşturulmasında sağlığın rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlık, Sağlık Hizmetleri 


Keywords: