BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeref DEMİR
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI, TEKDÜZEN HESAP PLANI VE VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartları bağımsız denetime tabi işletmeler bakımından Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu Standartlar Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları olarak Türk Ticaret Kanunu ile kabul edilmiştir. Bu Standartların çevirisi ve uygulanmasının denetimi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılmaktadır. Günümüze kadar şüpheli alacak karşılık hesapları ve uygulama usulleri Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile yürütülmüştür. Maliye Bakanlığı uygulaması esasen vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili olmasına rağmen ticari kar zarar ve bilançolar vergisel değerlemelerin etkisiyle hazırlanmıştır. Tekdüzen hesap planına göre şüpheli ticari alacaklar; ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsamaktadır. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir; ancak teminatlı alacaklarda alacağın teminatlı kısmı için karşılık ayrılması kabul edilmez. Ayrıca şüpheli alacaklar için karşılık, dava veya icra safhasına gidildiği yılda ayrılmalıdır. Konuya ilişkin olarak farklı yargı kararları bulunmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları bakımından şüpheli ticari alacaklar için karşılık hesaplama, Tekdüzen Hesap Planı ve yargı kararlarından bağımsız olarak “Satışların Yüzdesi (Gelir Tablosu) Yaklaşımı” ve “Alacakların Yüzdesi (Bilanço) Yaklaşımı” gibi yöntemleri içermektedir. Bu çalışmada şüpheli ticari alacaklar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Tek Düzen Hesap Planı ile Vergi Usul Kanunu kapsamında incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Standartları, Şüpheli Alacaklar. 


Keywords: