BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail KİTAPCI
PIERRE BOURDIEU’NUN İKTİSAT SOSYOLOJİSİNE KATKILARI: HABİTUS, ALAN VE SERMAYE KAVRAMLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
 
Sosyolojik bakış açılarının iktisadi olgulara uygulanması olarak ifade edilen iktisat sosyolojisi disiplinine Max Weber ve Emile Durkheim gibi kurucu düşünürler öncelikli olmak üzere birçok düşünür doğrudan ve dolaylı katkılarda bulunmuştur. Bu düşünürlerden biri de Fransız sosyolog, antropolog ve felsefeci Pierre Bourdieu’dur. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Bourdieu’nun iktisat sosyolojisi analizine katkısı Cezayir’deki iş ve işçiler üzerindeki erken ampirik çalışmalarla ilgili yaptığı analizden Fransız konut piyasasının analizine kadar geniş bir içerik taşımaktadır. Bourdieu ‘habitus’, ‘alan’ ve ‘sermaye’ kavramlarından yola çıkarak sosyal, iktisadi ve kültürel hayatı açıklamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda Bourdieu sosyal ve iktisadi hayattaki alışkanlıkların gücünü ‘habitus’ kavramıyla, toplumsal oluşum ve kurumları ise ‘alan’ kavramıyla açıklamaktadır. Aynı zamanda Bourdieu sembolik sermayenin bütün algıları değiştiren bir güce sahip olduğunu belirterek ‘sermaye’ye bilişsel ve sembolik bir anlam yüklemektedir. Bourdieu farklı türdeki sermaye türlerinin bir toplumun kodları hakkında önemli bilgiler verdiğini ifade ederek sosyal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu sermaye türlerinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışmada Bourdieu’nun iktisat sosyolojisi kapsamında değerlendirilebilecek görüşleri Bourdieu’nun sosyolojisinin üç anahtar kavramı olan ‘habitus’, ‘alan’ ve ‘sermaye’ kavramları üzerinden anlatılmaktadır. Aynı zamanda Bourdieu’nun iktisat sosyolojisine ilişkin farklı çalışmalarına da yer verilerek klasik iktisat sosyolojisinden yeni iktisat sosyolojisine gelinen süreç sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Habitus, Alan, Sermaye, Sosyal Sermaye, Kültürel Sermaye 


Keywords: