BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan DAĞDEVİREN, Mikail KARA
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ
 
Örgütsel bağlılık duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu olarak ele alınmıştır. Duygusal bağlılık, çalışanların örgütleri ile özdeşleşmelerini, örgütün üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını ve örgüte güçlü bir biçimde bağlı olduklarını göstergesidir. Devam bağlılığı, çalışanların örgüte devam ettiği süre içerisinde harcadığı, emek, zaman karşılığında elde ettiği ya da gelecekte elde edeceği para, işe ait yetenekler, kıdem, sosyal güvence, emeklilik hakkı gibi kazanımların örgütten ayrılmasıyla kaybedeceği düşüncesiyle oluşan bağlılıktır. Normatif (ahlaki) bağlılık, çalışanların örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularının bir göstergesidir. İş tatminini, çalışanların işlerindeki rolüne karşı duygusal tepkileri olarak tanımlamakta ve kişinin işine karşı olumlu tepkilerini iş tatmini, olumsuz tepkilerini ise iş tatminsizliği olarak ifade edilmektedir. Bir çalışanın performansı, kişisel özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde yerine getirmek suretiyle, belirli bir zaman sonunda ortaya koyduğu ürün, hizmet ya da çalışma sonucudur. Bu sonuç, görevin yerine getirilme derecesi olarak da algılanabilir. Araştırmada çalışanların örgütsel bağlılık, iş tatmini ve performansı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Çankırı Karatekin Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü güvenlik personelidir. personelinden anket yöntemiyle elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan 150 güvenlik personeli tarafından cevaplandırılan anketlerden elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın amacına uygun istatistiki teknikler (frekans dağılımı, betimsel istatistikler, T testi, tek faktörlü varyans analizi ve Pearson korelasyon matrisi testleri) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif orta bir ilişki, örgütsel bağlılığın devam bağlılık boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif zayıf bir ilişki, örgütsel bağlılığın normatif bağlılık boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif zayıf bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca iş tatmininin içsel tatmin boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif orta bir ilişki ve iş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile çalışan performansı arasında pozitif zayıf bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, İş tatmini, Performans 


Keywords: