BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi MANSUROĞLU, Gönül KAYA ÖZBAĞ
KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Kurumların paydaşları tarafından itibarlı algılanması, finansal değerleri kadar önemli bir hale gelmiştir. Özellikle çalışanların kurumsal itibar algısı, işletmeye olan bağlılıkları üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kurumsal itibar algısının işgörenlerin örgüt bağlılıkları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Kocaeli’de faaliyet gösteren dört üretim işletmesi çalışanlarıyla anket çalışması yapılmıştır. Uygulama kapsamında dağıtılan 200 adet anket formundan 154 adet geri dönüş alınmıştır. Eksik doldurulan 23 anket çıkarıldıktan sonra geriye kalan 131 veri SPSS 17.0 paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Örgütsel bağlılık değişkenini ölçmek amacıyla Meyer ve Allen’in (1990) duygusal, devam ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu ölçeği kullanılmıştır. Demografik soruların dışında kalan tüm değişkenleri ölçmek üzere 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın amacı kurumsal itibar algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek olduğu için kurumsal itibar değişkeninde yer alan 20 soru tek boyut olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada değişkenlere ilişkin faktör yapısını ortaya çıkarmak üzere Varimax dönüşümlü keşifsel faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinin uygunluğunu ve kullanılan değişkenlerin homojenliğini test etmek için Kaiser Meyer Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ve Barlett testi kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri ortaya koymak üzere korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, çalışanların kurumsal itibar algısı ile duygusal bağlılık ve devam bağlılığı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu desteklemekte fakat kurumsal itibar algısı ile normatif bağlılık arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı 


Keywords: