BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge DİNÇER, Alper ÖZER
KOLEKTİF BENLİK SAYGISININ GÖSTERİŞ AMAÇLI TÜKETİM VE MODA İLGİLENİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Bireylerin sosyal gruplara yüklediği anlam ve bireyin kendisini gruplarda nasıl, ne şekilde gördüğü kişinin kolektif benlik saygısını oluşturmaktadır. Kolektif benlik saygısı, birey, grup içerisinde kendisini nasıl değerlendirmektedir (üyelik saygısı), bireyin kendi grubunu nasıl gördüğü(bireysel kolektif benlik saygısı), başkaları bireyin grubunu ne şekilde gördüğü(toplumsal benlik saygısı) ve bireyin sosyal gruba üyeliği ne kadar önemli (kimlik önemi) gibi yargıları taşımaktadır. Yani, kolektif benlik saygısı, bireyin sosyal gruba verdiği önemi ifade etmektedir. Dolayısıyla, bireyin grupla karşılıklı uyumu önemlidir. Dahası, bireyler grupla uyum sağlamak ve imaj oluşturmak adına giyimi önemsemektedirler. Grup normlarına uygun bir şekilde, moda ilgilenimi, bireyin kendi imajını ve grubun imajını geliştirdiğini düşünmektedirler. Literatürde, kolektif benlik saygısı ile moda giyim ilgilenimi ve moda ilgilenimi ile gösteriş amaçlı tüketim ilişkilerinin araştırıldığı görülmektedir. Ancak bir döngünün bileşenleri olarak, kolektif benlik saygısı ile gösterişçi tüketim ve ilgilenimi üzerindeki etkisini bir arada ele alan çalışmalara pek rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, kolektif benlik saygısının moda ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üzerindeki etkisi ve dolaylı olarak da satın alma üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu nedenle ortaya konulan model, yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmektedir. Araştırma sonuçları, kolektif benlik, bireysel benlik ve kimlik öneminin, moda ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üzerinde etkisi olduğunu ve satın almayı da olumlu şekilde etkilediğini göstermektedir. Sonuçlar, giyim işletmelerinin kişilerin toplumdaki yerlerinin incelenmesi gerektiğini ve tüketicilerin benlikleriyle ilgili değerlendirmelerinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolektif Benlik Saygısı, Gösteriş Amaçlı Tüketim, Moda İlgilenimi 


Keywords: