BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah ŞİŞMAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN
İŞVEREN MARKALAMADA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİNİN ROLÜ: BİR MODEL ÖNERİSİ
 
Rekabet, günümüz dünyasında her alanda yer almaktadır. Örgütler her geçen gün farklı parametreler ile rekabetten sıyrılmaya ve sürdürülebilir başarıya ulaşmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu rekabet unsurlarından belki de en önemlisi; örgüt değerlerine ve kültürüne uygun, potansiyeli yüksek, nitelikli çalışanlar yaratmak ve bu potansiyele sahip yeni adayların örgüte katılımını sağlayabilmektir. Yetenekli ve nitelikli insan faktörünün örgüt gelişimindeki öneminin anlaşılması ile birlikte “işveren markalama” kavramı örgütlerin ilgi alanlarından biri halini almıştır. İşveren markalama, örgütün mevcut ve potansiyel çalışanlarının gözünde nasıl algılandığı ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle işveren markalama, örgütün içeriden ve dışarıdan sergilediği imaj bütünüdür. Her örgüt çalışanına, her çalışan da örgütüne bir değer önerisi sunmaktadır. Söz konusu bu karşılıklı ilişkide sunulan değerlerin deneyimlenmesi ile örgüt kültürünün ve örgüt ikliminin gelişmesine katkı sağlanmakta, dolayısıyla da bu katkılar örgütün markalaşmasına etki etmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak kurgulanan bu çalışmanın amacı, Bağlılık- Güven Teorisi (Morgan ve Hunt, 1994)’ne dayanarak işveren markalamasında örgüt kültürü ve örgüt ikliminin etkisini irdelemek ve örgüt kültürü ile işveren markalama arasındaki ilişkide örgüt ikliminin aracılık rolünü teorik olarak incelemektir. Bu çalışmada teorilerden ve ilgili literatürden yola çıkılarak, değişkenler arası etkilerin incelenebileceği kavramsal bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model ile deneysel olarak test edilebilecek bir araştırma modeli önerilmiştir. Çalışma sonucunda, literatüre önemli katkılar sağlandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşveren Markalama, Örgüt Kültürü, Örgüt İklimi, Model Önerisi. 


Keywords: