BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

ilker GÜLENÇER, Rabia Kübra TÜNEL
İŞLETMELERDE ENTEGRE RAPORLAMA SÜRECİ VE UYGULAMALARI
 
Klasik finansal raporlama formatları endüstri devriminin finansal raporlaması olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte günümüzde hem işletmeler hem de yatırımcılar açısından fonksiyonunu ve önemini devam ettirmekte olan klasik finansal raporlama formatı, üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine geçiş sürecinde yer alan günümüz işletmelerinin hayati fonksiyonlarını oluşturan değer yaratma ve sürdürülebilirlik gibi önemli işletmecilik kavramlarını vurgulayamamaktadır. İşletmeleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren uzun vadeli değer yaratma sürecinin anahtarları olan bu faaliyetlerin ve fırsatların güncel finansal raporlama formatlarına yansıtılması hem akademik camiada hem de iş dünyasında uzun süredir kabul görmekte olan bir anlayıştır. Tek rapor (One Report) olarakta adlandırılan entegre raporlama, işletmelerin faaliyetlerine ilişkin olarak finansal ve finansal olmayan (Sürdürebilirlik) bilgilerini tek bir raporlama formatı halinde sunabilmektedir. Böylece finansal ve sürdürebilirlik stratejilerini ve sonuçlarını bütünleştiren entegre raporlama yaklaşımı finansal verilerle birlikte işletmeler açısından değer yaratma zinciri sürecinde önemli roller oynayan iş modellerini, stratejik hedefleri, bütüncül performansı ve yönetişim sistemleri hakkında öz ve şeffaf bilgileri içeren finansal olmayan yönü de bulunan raporlardır. Bu kapsamda çalışmamamızın ilk olarak kavramsal aşamasında; klasik finansal raporlama yaklaşımından entegre raporlama yaklaşımına giden süreç ve aşamalardan ayrıca entegre raporlama unsurlarını ifade edilerek bir entegre rapor sürecinden bahsedilecektir. İkinci olarak araştırma aşamasında ise Türkiye’de ve dünya ülkelerinde gerçekleştirilen entegre raporlama faaliyetlerinden ve uygulamalarından, ayrıca bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, Entegre Raporlama, Kurumsal Sürdürülebilirlik 


Keywords: