BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan DAĞDEVİREN, Mikail KARA
İŞ GÜVENCESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSA ETKİSİ
 
İş güvencesi çalışanın istediği sürece çalıştığı işletmede görevini sürdürebilmesi veya çalıştığı işletmede uzun süreli çalışma imkânına sahip olması olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel bağlılık duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu olarak ele alınmıştır. Duygusal bağlılık, çalışanların örgütleri ile özdeşleşmelerini, örgütün üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını ve örgüte güçlü bir biçimde bağlı olduklarını göstergesidir. Devam bağlılığı, çalışanların örgüte devam ettiği süre içerisinde harcadığı, emek, zaman karşılığında elde ettiği ya da gelecekte elde edeceği para, işe ait yetenekler, kıdem, sosyal güvence, emeklilik hakkı gibi kazanımların örgütten ayrılmasıyla kaybedeceği düşüncesiyle oluşan bağlılıktır. Normatif (ahlaki) bağlılık, çalışanların örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularının bir göstergesidir. İş tatminini, çalışanların işlerindeki rolüne karşı duygusal tepkileri olarak tanımlamakta ve kişinin işine karşı olumlu tepkilerini iş tatmini, olumsuz tepkilerini ise iş tatminsizliği olarak ifade edilmektedir. Bir çalışanın performansı, kişisel özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde yerine getirmek suretiyle, belirli bir zaman sonunda ortaya koyduğu ürün, hizmet ya da çalışma sonucudur. Bu sonuç, görevin yerine getirilme derecesi olarak da algılanabilir. Araştırmada çalışanların iş güvencesinin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve performansa etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Çankırı Karatekin Üniversitesinde daha önce taşeron kadrolarda çalışan (güvenlik ve temizlik personeli) ve 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen personelden anket yöntemiyle elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2018 yılı ocak ayında taşeron kadrolarda çalışan personele anket formu uygulanmıştır, daha sonra kadroya geçirilen personele ekim ayında tekrar anket yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan 300 personel tarafından cevaplandırılan anketlerden elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın amacına uygun istatistiki teknikler (frekans dağılımı, betimsel istatistikler, T testi, tek faktörlü varyans analizi) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada örgütsel bağlılığın duygusal, devam ve normatif bağlılık boyutları, çalışan performansı ve iş tatmininin içsel tatmin ve dışsal tatmin boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş güvencesi, Örgütsel bağlılık, İş tatmini, Performans 


Keywords: