BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Emin AKKILIÇ, Mehmet Selim DİKİCİ, Hasan Hüseyin YILDIRIM
İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN BANKA MÜŞTERİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ
 
Günümüzde müşterilerin daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte müşteri tercih ve beklentilerinde meydana gelen değişiklikler bankacılık sektöründeki işletmeler arasındaki rekabetin artmasına yol açmıştır. Buna bağlı olarak bankaların alternatif dağıtım kanallarını bulma ve kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Alternatif dağıtım şekillerinden birisi de internet bankacılığıdır. Bu araştırmada banka müşterilerinin internet bankacılığına ilişkin değerlendirmeleri demografik özellikler bağlamında ortaya konulmuştur. Araştırma, Balıkesir ilinde faaliyet gösteren banka müşterilerine yönelik olarak yapılmıştır. Araştıra süresince kolayda örnekleme yöntemiyle 301 banka müşterisiyle görüşülmüş ve anket yöntemi kullanılarak formlar doldurulmuştur. Veriler, t-testi ve varyans analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı boyutuna ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet ve gelir durumu açısından anlamlı bir fark tespit edilememişken. sadece eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre cevaplayıcıların internet bankacılığının güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05). Anahtar Kelimeler: İnternet Bankacılığı, Banka Müşterileri, Demografik Özellikler İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken birçok makro ve mikro çevresel faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. Makro çevresel faktörlerden birisi de teknolojik çevredir. Bilişim çağı olarak isimlendirilen bu dönemde teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler ve değişimler birçok sektörü etkilediği gibi finans sektörü içerisinde bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir.Finans sektörünün önemli bir boyutu olan bankalar da teknolojik açıdan yaşanan değişimlere ya da teknolojik etkilere maruz kalmaktadır. Teknolojik alanda yaşanan bu gelişmeler bankacılık sektörünü inanılmaz bir düzeyde rekabet içerisine itmiştir. Buna paralel olarak, rekabetin artmasıyla birlikte banka müşterileri daha kolay bir şekilde bankacılık ürün ve hizmetlerine ulaşabilmeleri sağlanmıştır

Anahtar Kelimeler: İnternet Bankacılığı, Banka Müşterileri, Demografik Özellikler 


Keywords: