BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet BAŞALP , Sadi UZUNOĞLU
İNOVATİF KOBİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE PAZARLAMA MERKEZİ TEKNOKENTLER’DE YER ALAN KOBİLERİN BEKLENTİLERİ
 
Teknoparklar ilk örnekleri ABD’de silikon vadisinde 1951 yılında ortaya çıkmasının sonrasında dünyada hızla yayılmıştır. Uluslara arası yapı incelendiğinde teknoparkların gelişmiş ülkelerin ekonomilerine pozitif yöndeki katkıları ve kümelenme merkezi olarak sürdürülebilir bir büyümeye olan katkılarının görülmesinin sonrasında dünyada hızlı bir şekilde yayılmışlardır. Teknokentlerde yer alan firmaların teknokentlerden beklentilerinin belirlenerek bu kümelenme merkezlerinin gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekenomiye katkılarının sağlanması büyük önem arz etmektedir. Teknokentlerde üretilen inovatif ürünlerin dünya pazarlarına kümelenme merkezi olan teknoparklardan tanıtımın ve pazarlanmasının yapılması sürdürülebilir ekonomik büyüme için önemli bir mihenk taşı oluşturmaktadır. Hazırlanan araştırmanın amacı; yenilikçi ürünler üreten yenilikçi KOBİ’lerin yer aldığı teknokent kavramı incelenerek, KOBİ’lerin (Küçük ve orta bütçeli işletmeler) ürettiği yenilikçi ürünlerin teknokentlerden dünya piyasalarına pazarlanması ve üniversiteler ile birlikte bilginin, teknolojinin üretildiği yerler olan teknokentler de yer alan KOBİ’lerin beklentileri ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için öneminin vurgulanması çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Teknokentlerde yer alan KOBİ’ler için üretilen ürünlerin dünya pazarlarına satışının KOBİ’ler için önemi ve firmaların sürdürülebilir büyümesinin sağlanması için yapılması gerekenler üzerinde durulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde teknoparklar ve kümelenme merkezleri modellenirken devlet teşviklerinin ilk plana alınmaması öncelikli hedefin üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerin teknokentlerde yer alan firmalar ile ortak çalışma koşullarının artırılması olmalıdır. Teknoparklarda yer alan KOBİ’lerde özellikle displinler arası ortak çalışmalar ve işbirliği artırılmalı ve projeler ile igili çalışmalara başlanırlen teknik ve sosyal bilim kökenli çalışanların birlikte çalışması için gereki ortam oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kobi, Teknokent, İnovasyon 


Keywords: