BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tunahan TAYAR, Melike METERELLİYOZ KUYZU
İNOVASYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE OPTİMAL İNOVASYON PORTFÖY YAPILANMASI
 
Günümüzde hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak insanlar ve genel olarak dünya değişmek ve gelişmek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan inovasyon kavramı oldukça önemli bir konuma sahiptir. Son yıllarda ülkelerin gayrisarfi milli hasılasının harcama kalemlerine bakılırsa AR-GE yatırımlarının arttığı görülmektedir. Yani getirisi oldukça fazla olabilecek bir inovasyon çalışmasının gideri de büyük miktarlara ulaşabilmektedir. Bu durum doğru inovasyon yatırımlarının önemini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki çalışmalarda inovasyon kavramı incelenmiş ve inovasyona etki eden değişkenler araştırılmıştır. Fakat inovasyon yatırımlarının geri dönüşünü artırmak için optimal yatırım portföyü geliştirmek üzerine bir çalışma, araştırmacının yaptığı ön incelemede bulunamamıştır. Bu çalışmada ise bu eksikliği giderebilmek adına optimal inovasyon yatırımı nasıl yapılmalıdır sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Öncelikle ülkemizde inovasyona etki eden değişkenleri bulabilmek adına literatür göz önüne alınarak yerli patent başvuru sayılarının bağımlı değişken olduğu lineer regresyon modelleri geliştirilmiştir. Bu regresyon modelleri sonucunda AR-GE harcamaları ve AR-GE personeli sayısı yerli patent başvuru sayısının anlamlı etkenleri olarak bulunmuştur. Daha sonra yatırım kanalının incelenmesi için AR-GE harcamalarının sektörel bazda yerli patent başvuru sayısına etkilerine bakılmıştır. Bu modellerde anlamlı etkiye sahip olan özel sektör, kamu ve yükseköğretim AR-GE harcamaları için son yıllardaki harcama oranları ve lineer regresyon modellerinde elde edilen etki kat sayıları dikkate alınarak optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Yerli patent sayısını maksimize etmeyi amaçlayan bu modellerde, en etkili kanalın özel sektör aracılığıyla AR-GE’ye yatırım yapmak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemiz inovasyonunun verimliliğini yerli patent başvuru sayıları ve AR-GE yatırımları açısından inceleyen bu optimizasyon çalışmasının yapılması, yeni değişkenler kullanarak yapılacak çalışmalara ön ayak olması bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Patent, AR-GE, Optimizasyon 


Keywords: