BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sema POYRAZ CAN, Tuğba GÜLEN
İFLAS ERTELEMESİNDE DÜNDEN BUGÜNE YENİ YAPILANMA KONKORDATO MÜESSESESİ: 7101 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
 
Ticari hayatın ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığı günümüzün küresel ekonomik yapısı içerisinde alacaklı ve borçlu ilişkilerinden doğan işlemler, değişen yasalarla yeni düzenlemelere tabi olmaktadır. Bir işletmenin iflas etmesi sadece o işletmeyi değil, onunla ilişkili tüm işletmeleri, bireyleri, sektörü ve ülke ekonomisini etkilemektedir. Konkordato, mali durumu bozulan, borçlarını ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların; borçlarını belli bir oranda ve vadede ödeyebilmesine ilişkin, alacaklıları ile anlaşması temeline dayanan, nihai aşamada ticaret mahkemelerinin onayına tabi bir müessesedir. İİK. 285-309. maddelerinde düzenlenmiş olan konkordato müessesesi, 15.03.2018 tarihinde RG'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında, iflas ertelemesi kurumunun yerine getirilmiş bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu, 31.07.2016 tarihinde yayınlanan KHK ile iflas ertelemesi konusundaki başvuruları olağanüstü hal dönemi boyunca yasaklamıştır. Bu kararın nedeni, şirketlerin iflas ertelemeye yoğun olarak başvurması ve sistemin kötüye kullanılması olarak açıklanmıştır. Bu çalışmada yeni konkordato düzenlemesi ile getirilen değişiklikler incelenerek, konkordato talebinde bulanabilecekler, ilgili süreler, konkordato komiserliği, alacaklılar kurulu, itiraz mekanizması, icra takipleri, alacaklılar ve borçlular bakımından sonuçlar gibi açıklamalara yer verilerek uygulamadaki belirsizliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konkordato, iflas ertelemesi, alacaklı, borçlu 


Keywords: