BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan ÖNDES
GENÇ İŞSİZLİK, EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLMİŞ G-20 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
 
Günümüzde hızla artan genç nüfus ülkeler için hem avantaj hem de dezavantaj oluşturmaktadır. Üretim süreçlerinde genç nüfusun aktif olarak yer alması önemli bir fırsat olarak görülürken; istihdam dışı kalması işsizlik sorununu artırmaktadır. Genç işsizlik oranlarında meydana gelen artış ekonomik büyümenin seyrini olumsuz etkilemesi ile birlikte ülkeler adına ek maliyetler de oluşturması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Dolayısıyla genç işsizliğinin incelenmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Literatürde işsizlik, eğitim ve ekonomik büyüme ilişkilerini inceleyen çalışmalar farklı ülke ve dönemler için değişkenler arasındaki ilişkinin varlığının ve yönünün farklılaştığını göstermektedir. Bu çalışmada seçilmiş 10 G-20 ülkesinin (ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya, İtalya, Kanada, Meksika, Türkiye) 2006-2018 yıllarını kapsayan genç işsizlik oranı, eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hâsılaya oranı ve gayri safi yurt içi hâsıla yıllık büyüme hızı verileri analiz edilmek istenmektedir. Çalışmada öncelikle serilerin ülkeler arasındaki bağımlılığı incelenmiştir. Sonraki aşamada serilerin durağanlığı yapısal kırılmayı dikkate alan Carrion-i Silvestre testiyle incelenmiştir. Uzun dönemde seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu Westerlund ECM testiyle tespit edilmiştir. Uzun dönem eşbütünleşme denklemleri Güçlendirilmiş Ortalama Grup Etkisi Yöntemi (AMG) ile tahmin edilerek her bir ülke için eğitim harcamaları ve ekonomik büyümenin genç işsizlik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ardından seriler arasında nedensellik ilişkisi Dumitrescu- Hurlin nedensellik testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ekonomik büyüme değişkeninden eğitim harcamaları ve genç işsizlik değişkenlerine doğru; genç işsizlik ile eğitim harcamaları değişkenlerinin ise karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Genç İşsizlik, Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme 


Keywords: