BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva ARABACI, Gülizar ASLAN
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KISA VADELİ SERMAYE GİRİŞLERİ VE ETKİLERİ
 
Gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerden ayıran temel faktör, ülkenin kişi başına düşen milli gelirdir. Gelişmişliğin diğer bir ölçüsü de ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişme seviyelerini metrik olarak değerlendirmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen İnsani Gelişme Endeksidir. Gelişmekte olan ülkelerin yapısal özellikleri; Devletin Ekonomi üzerinde geniş ve doğrudan kontrolün varlığı, yüksek enflasyonun varlığı, zayıf kredi kurumları ve gelişmemiş sermaye piyasaları, döviz kuru veya sermaye kontrolü, yolsuzluğun çok olması gibi sıralanabilir. Gelişmekte olan ülkelerin günümüze kadar yaşadıkları temel problem kalkınmaları için gerçekleştirmek zorunda oldukları yatırımların finansmanını ulusal kaynaklarının yetersizliği nedeniyle gerçekleştirememeleridir. Bu durum ülkeleri dış kaynak aramaya itmektedir. Uluslararası finans piyasaları, 1970'li yıllarda başlayan ve 1980'li yıllarda hız kazanarak devam eden bir değişim ve serbestleşme yaşamıştır. 1971’de Bretton Woods Sisteminin çöküşüyle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere sermaye hareketlerinde artış yaşanmıştır. Sermaye hareketleri, vade açısından, kısa vadeli ve uzun vadeli kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Genellikle sıcak para olarak isimlendirilen kısa vadeli yatırımlar ve portföy yatırımlarını kısa vadeli kaynaklar arasında, uzun vadeli yatırımlar ve doğrudan yatırımları ise uzun vadeli kaynaklar içerisinde değerlendirilmektedir. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaşanılan yüksek büyüme hızları genel olarak ihracatlarındaki artışlardan ve sermaye girişlerinden kaynaklanmıştır. Bu ülkelere yönelen yabancı sermayenin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları oluşturmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye girişleri ve etkilerini araştırmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte Olan Ülkeler, Finansal Piyasalar, Sermaye Girişleri 


Keywords: