BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayrettin UZUNOĞLU
FİNANSAL ORAN ANALİZİ: BIST SINAİ ENDEKSİ UYGULAMASI
 
Finansal tablolar, bir firmanın finansal durumunun belirli zaman aralıklarıyla ilgili kişilere aktarılmasına sağlayan araçlardır. Finansal analiz ise, bir firmanın finansal durumunun ve mali yönden gelişiminin yeterli olup olmadığını belirleyebilmek için, finansal tablolarda yer alan hesaplardaki değişikliklerin ve hesaplar arasındaki ilişkilerin incelenerek, belirlenen standartlar ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılması ve yorumlanmasıdır. Finansal tabloların analizinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi, oran analizidir. Oran analizi, bir firmanın belirli bir döneme ait mali tablolarında yer alan hesapların nispi ilişkilerini inceleyerek firmanın mali durumu hakkında bilgi veren analiz türüdür. Oran analizi, finansal tabloların bünyesinde gizli bulunan hesaplar arası ilişkileri ortaya çıkararak, finansal tabloların daha kolay ve daha iyi anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Oran analizinde, firmaların finansal tablolarındaki hesaplar arasındaki ilişkiyi gösteren oranlar, firma faaliyet sonuçları ile finansal durumu değerlendirmedeki kullanılış amaçları dikkate alınarak sınıflandırılır. İçerik ve fonksiyonlarına göre finansal oranları; likidite oranları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları ve karlılık oranları olarak dört sınıfta toplamak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların finansal durumlarını oran analizi tekniği ile ortaya koyabilmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, Borsa İstanbul sınai endeksinde yer alan firmaların 2016 mali yılına ait finansal tabloları incelenmiş, çalışma kapsamındaki her bir firma için oran analizi tekniği uygulanarak firmaların likidite oranları, devir hızı oranları, kaldıraç oranları ve karlılık oranları hesaplanmış ve bu oranlar belirlenmiş standartlarla karşılaştırılarak, yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: BIST Sınai Endeksi, Finansal Analiz, Oran Analizi, Likidite, Devir Hızı, Kaldıraç, Karlılık 


Keywords: