BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet ÖZTEL, Hasan YAVUZ
ENTROPİ TABANLI TOPSİS YÖNTEMI ILE FINANSAL PERFORMANS ANALIZI: MOBILYA VE AĞAÇ İŞLERI SEKTÖRLERINDE BIR UYGULAMA
 
Bu çalışma ile, Türkiye için önemli sektörlerden olan Mobilya sektörü ile Ağaç İşleri sektörlerinin 2008-2016 yılları arasındaki finansal performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu sektörlerle ilgili veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan sektör bilançolarından elde edilmiştir. Finansal performansın ölçülmesi için birçok farklı metot ve teknik bulunmaktadır. Bunlardan birisi de birçok alternatifi birçok kriter açısından aynı anda değerlendirme imkânı veren çok kriterli karar verme teknikleridir. Farklı şekillerde ifade edilen finansal oranların tek bir rakam haline dönüştürülüp karşılaştırma yapılabilmesi için bu yöntemler oldukça kullanışlıdır. Bu çalışmada da bu yöntemlerden Entropi tabanlı TOPSİS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın kriterlerini 10 adet finansal oran oluştururken, çalışmanın alternatifleri ise 2008-2016 arasındaki dokuz yıldır. Kriterlerin önem düzeylerini belirlemede nesnel ağırlıklama yöntemlerinden Entropi yöntemi tercih edilmiştir. Yine nesnel çok kriterli karar verme yöntemlerinden en yaygın kullanılan TOPSIS yöntemi seçilerek tüm analizin nesnelliği amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle Mobilya sektörünün ve Ağaç İşleri sektörlerinin dokuz yıllık performans sıralamaları yapılmış, sonrasında da bu iki sektörün performans sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’deki Mobilya sektörü ve Ağaç İşleri sektörleri ile ilgili karar vericilere yardımcı nitelikte bilgiler sağlayacaktır. Böylece işletme yöneticileri, yatırımcılar (özellikle küçük yatırımcılar), vergi idaresi ve ekonomi yönetimi gibi çeşitli gruplar bu sektörlerle ilgili daha sağlıklı kararlar alabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Finansal Performans Analizi, Entropi, TOPSIS 


Keywords: