BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

H. Hüseyin YILDIRIM, M. Emin AKKILIÇ, M. Selim DİKİCİ
DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANININ BIST BANKA ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALARIN KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Amaç: Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin genişlemesi ülkelerin birbirine entegrasyonunu her geçen gün arttırmıştır. Bu durum ülkeler arasında mal ticaretinin ve sermaye hareketinin artmasına neden olmuştur. Mal ticareti ve sermaye hareketliliğinde yaşanan değişimler döviz kurları ve faiz oranları üzerinde önemli değişimler yaratmaktadır. Ülke ekonomilerinin genişlemesi ve büyümesinin en temel unsurlarından olan bankacılık sektörü gerek döviz kuru değişimleri ve gerekse faiz oranlarındaki değişimlerden en çok etkilenen birimlerden biridir. Bu çalışmada döviz kuru ve faiz oranlarının BIST Banka Endeksinde yer alan bankaların karlılığı üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kapsam: BIST Banka endeksinde yer alan 13 bankanın 2004 yılından 2017 yılına kadar yıllık aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, yıllık dolar kuru ve faiz oranları verisi kullanılmıştır. Sınırlıklar: BIST Endeksleri içerisinde banka endeksi çalışma seti olarak seçilmiştir. İlgili 13 bankanın geçmiş verilerine bakıldığında en uygun zaman aralığı olan 2004-2017 yılları verileri analizde kullanılmıştır. Yöntem: Analizleri yapılacak verilerin hem yatay kesit hemde zaman serisi içermesinden dolayı panel (karma) veri analizi kullanılmıştır. Panel regresyon analizi yapılarak döviz kuru faiz oranının karlılık üzerinde etkisi analiz edilmiştir. Analiz öncesinde değişkenlerin durağan olup olmadığına bakmak için birim kök testleri yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizler sonucunda dolar kurunun aktif karlılığını ve özsermaye karlılığını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Faiz değişkenin ise karlılık üzerindeki etkisi pozitif olup istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: BİST Banka Endeksi, Aktif Karlılığı, Özsermaye Karlılığı, Döviz Kuru, Faiz Oranı, Panel Veri Analizi. 


Keywords: