BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva ARABACI
DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ
 
Devletin dış piyasadan yaptığı borçlanma devlet dış borçlanması olarak adlandırılmaktadır.Dış borçlar vade açısından; vadesi bir yıl ve daha kısa süreli dış borçlar, kısa vadeli borçlar olarak tanımlanmaktadır ve genelde uluslararası ticarette, ödeme sorunlarının ortadan kaldırılması ve uluslararası likidite yaratılması amacıyla kullanılmaktadır. Vadesi bir ile beş yıl arasında olan dış borçlar orta vadeli dış borçları; beş yıldan daha fazla olanlar ise uzun vadeli dış borçları oluşturmaktadır. Orta ve uzun vadeli dış borçlar, proje ya da program kredisi şeklinde, belirli projelerin finansmanı için duyulan kaynak ihtiyacında, belirli bir programın desteklenmesi için program kredisi şeklinde veya vadesi gelmiş bir borcun röfinansmanındakullanılmaktadır. Dış borçlar sağlandıkları kaynaklar açısından; ikili krediler, çok taraflı krediler ve ticari banka krediler şeklinde sınflandırılabilir. İkili krediler hükümetler arası ilişkiler sonucu borç veren ülkenin kamu kesimi kaynaklarından sağladığı kredilerdir. Çok taraflı krediler uluslararası finans kurumlarınca sağlanan kredilerdir. Ticari banka kredisi ise, ticari bankalara sağlanan kredilerdir. Devletlerin dış borçlanmaya başvurma gerekçeleri, genellikle ekonomik nitelikte olmaktadır.Gelişmekte olan ülkeler için dış borçlanmaya gidilmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında başvurulan kaynaklardan birisi olmuştur.Gelişmekte olan ülkelerin, kalkınmalarını sağlayacak yatırımlarını gerçekleştirebilmelerini, tasarruf yetersizliği sınırlamaktadır. Dış borçlanma; bir yandan tasarruf yetersizliğini giderirken diğer yandan kalkınma için gerekli ithalatın yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Borçlanmanın, ekonomik kalkınmada etkili olabilmesi için, kalkınma amacına yönelik borç uygulamasına başvurulması gerekmektedir. Bu çalışma ile devletin dış borçlanmasının ekonomik kalkınmaya etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Devlet dış borçlanması, ekonomik kalkınma, gelişmekte olan ülkeler. 


Keywords: