BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet ÖZTEL, Hasan YAVUZ
CRITIC TABANLI MAUT YÖNTEMİ ILE ÖLÇEK BAZINDA FINANSAL PERFORMANS ANALIZI: TEKSTIL SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA
 
Tekstil sektörü, yaygın iş gücü, üretim kapasitesi ve ihracat hacmi gibi faktörler göz önüne alındığında Türkiye için hayati bir sektördür. Bu çalışma ile, Türkiye için önemli bir yeri olan Tekstil sektörünün finansal performansının ölçek bazlı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan sektör bilançolarından gerekli veriler alınmıştır. Finansal performansın ölçülmesi karmaşık ve hassas bir süreçtir. Farklı ölçeklerden gelen çoklu finansal oranlar farklı optimal karakter taşıyabilmekte; bazı oranların en büyük, bazılarının en küçük ve bazı oranların ise ideal bir değere yakınlığı amaçlanıyor olabilmektedir. Bu süreçte çok kriterli karar verme teknikleri birçok kriteri ve alternatifi aynı anda değerlendirerek karar alıcılara kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada da çok kriterli karar verme tekniklerinden CRITIC tabanlı MAUT Yöntemi kullanılmıştır. MAUT ana yöntem olup, CRITIC yöntemi kriterlerin (finansal oranlar) ağırlık düzeylerini belirlemede tercih edilmiştir. Çalışmanın kriterlerini 10 adet finansal oran oluştururken, alternatiflerini ise 2008-2016 arasındaki 9 yıl oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle, her bir ölçek (küçük, orta ve büyük) için 9 yıllık finansal performanslar en iyi performans gösterilen yıldan en düşük performans gösterilen yıla doğru sıralanmıştır. Sonrasında ise ölçek bazında performans sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda yapılan değerlendirme ve analizler, Türk Tekstil sektörü ile ilgili çeşitli kararlar almak isteyen; yöneticiler, yatırımcılar, ekonomi yönetimi, vergi idaresi vb. paydaşlara yol gösterici ve yardımcı nitelikte bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Finansal Performans Analizi, CRITIC, MAUT 


Keywords: