BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan Hüseyin YILDIRIM, Şakir SAKARYA
CDS VE GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin genişlemesi ülkelerin birbirine entegrasyonu arttırmıştır. Bu durum ülkeler arasında mal ticaretinin, sermaye hareketinin ve ekonomik serbestleşmenin artmasına ve finansal piyasalarda alternatif yeni yatırım araçlarının çoğalmasına yol açmıştır. Finansal araçların çoğalması yatırımcıların yatırım alternatiflerini genişletirken beraberinde bir takım riskleri de getirmiştir. Yatırımcılar başka ülkelere veya işletmelere yapacakları yatırımlar için sistematik ve sistematik olmayan riskleri dikkate alarak yatırım yaparlar. Yatırımcılar risklere karşı kendini korumak için türev piyasalardan yararlanmaktadır. Türev piyasalarının en yaygın olarak kullanılan ve işlem gören finansal araçlarından biriside Kredi Temerrüt Takası (CDS) dır. Yatırımcılar finansal kararlarında gösterge niteliğinde olan bir takım parametrelere bakarlar. CDS ve Güven Endeksleri yatırımcıların ekonomik durum hakkında bilgi sahibi olmak için baktıkları parametreler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada bu iki parametre arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kapsam: Bu araştırmada 01/2012-09/2017 tarihleri arasındaki dönem için aylık veri seti kullanılarak Kredi Temerrüt Takası (CDS) ile Tüketici Güven Endeksi (TGE) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sınırlıklar: Güven Endeksleri içerisinde Tüketici Güven Endeksi çalışma seti olarak seçilmiştir. CDS ve Tüketici Güven Endeksi için en uygun zaman aralığı olan 2012-2018 yılları verileri analizde kullanılmıştır. Yöntem: Değişkenlerin durağanlık özellikleri, Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testiyle; değişkenler arasındaki ilişki ise Granger Eş Bütünleşme Testi ve nedensellik ile araştırılmıştır. Bulgular ve Sonuç: CDS ve TGS değişkenlerinin düzey değerlerinde sabit olduğu ve yapılan Granger eşbütünleşme testi sonucunda uzun dönemde bir eşbütünleşmenin olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik testi sonucunda CDS değişkeninden TGS değişkenine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CDS, Tüketici Güven Endeksi, Granger Eşbütünleşme, Granger Nedensellik Testi. 


Keywords: