BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet SARITÜRK
BÜROKRASİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
 
Bürokrasi demokrasi ayrımı liberal siyasal ideolojinin kurucu dikotomilerindendir. Devletin varlığının kurumsal karşılığı olan bürokrasi ile demokrasi arasında sıfır toplamlı bir oyun olduğu farz edilir. Bürokrasinin güçlenmesi ya da büyümesi demokrasi için sınırlandırıcı bir durum olarak değerlendirilmiştir. Özü itibariyle toplum sözleşmeci siyasal kuramlar tarafından kurucu nitelikte bir tartışma konusu olarak bürokrasi demokrasi tartışması filozoflar ve siyaset bilimciler tarafından çok uzun süredir tartışılmıştır. Bürokrasi ve demokrasi seçilmemiş yöneticilerin demokratik bir devlet içindeki rolü üzerinden incelenmektedir. Bürokrasinin politika sürecinin her aşamasında, politika formasyonundan uygulamaya kadar rolünü liberal demokratik idealler etrafında alınmaktadır. Konu, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun şekilde tartışılmış, post-fordist dönemde özellikle siyaset bilimi, kamu yönetimi ve sosyoloji alanında çalışan akademisyenlerin özellikle ilgisini çekmiştir. Modern devlette ve modern zamanlarda demokrasi ve bürokrasi konusunda temel tartışma, demokratik süreçler ve seçilmiş yetkililer tarafından kontrol edilen zayıf bir bürokrasi ile daha güçlü bir demokrasi idealini savunmak ile hükümet işlevlerini profesyonel, başarılı ve etkili şekilde yerine getiren seçilmemiş bürokratların gücünün korunması ve etkililiğin sağlanması ve dengelenmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli akademik disiplinlerde bürokrasi ve demokrasi arasındaki ilişkiyle ilgili liberal çalışmaların büyük çoğunluğu bir unsurun diğeri ile çatıştığı düşüncesine dayanmaktadır. Post-fordist dönem ile birlikte bu durum tartışılarak yeni döneme uygun yeni yaklaşımlar geliştirilmiş ve sistem içinde bürokrasi hem dönüştürülmüş hem de ağırlığı azaltılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, demokrasi, bürokrasi demokrasi ilişkisi 


Keywords: