BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan ÖNDES
BRİCS-T’DE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN CO2 EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: PANEL KANTİL REGRESYON YAKLAŞIMI
 
Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği ekosistemi ve insanları oldukça tehdit etmektedir. Küresel iklim değişikliğine ilişkin konular ile ilgilenen çok sayıda araştırmacı, insan faaliyetlerinin neden olduğu ve sürekli artmakta olan karbon dioksit (CO2) emisyon seviyelerinin küresel ısınmanın temel nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, CO2 emisyonunu azaltma ihtiyacının artmasına rağmen, sürdürülebilir ekonomik kalkınma anlamında CO2 emisyonlarının etkili bir şekilde azaltılması, gelişmekte olan ülkeler için artan bir endişe kaynağı olmaktadır. Bu noktada, teknolojik ilerlemenin çevre korumadaki rolü gittikçe artan önemli bir odak noktası olmaktadır. Her ne kadar literatürde genel teknolojik iyileşme ile CO2 emisyonu arasındaki ilişkiye ışık tutulsa da, farklı ekonomik sektörlerdeki teknolojik ilerlemenin heterojen etkisi hala belirsizliğini korumaktadır. Önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında, bu çalışmanın en dikkat çekici yanı yalnızca toplam teknolojik ilerlemenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisine vurgu yapan mevcut literatürün aksine, teknolojik ilerleme ile CO2 emisyonları arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir değerlendirmesi, etkideki belirli sektörel eşitsizlikler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, CO2 emisyonlarını etkileyen faktörleri tanımlamak için geleneksel EKK modellerini benimseyen mevcut çalışmaların çoğundan farklı olarak, teknolojik ilerleme ile CO2 emisyonları arasındaki ilişkinin farklı yayıcılar arasında ne derece değiştiğini ortaya çıkarmak için panel niceliksel regresyon yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu anlamda çalışmada ağır sanayide, hafif sanayide, inşaat sektöründe ve hizmet sektöründe meydana gelen teknolojik ilerlemenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisi incelenmiştir. 1992-2017 yılları için Brics ülkeleri ve Türkiye’yi kapsayan çalışmaya ilişkin ampirik sonuçlar, ağır ve hafif sanayideki teknolojik ilerlemenin, enerji verimliliğindeki katkısına rağmen, yüksek bir CO2 emisyonunu kolaylaştırdığını göstermiştir. Ek olarak, inşaat ve hizmet endüstrilerindeki teknolojik ilerleme, CO2 emisyonlarını azaltıcı yönde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: CO2 Emisyonları, Teknolojik İlerleme, Panel Kantil Regresyon 


Keywords: