BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, Gülbin Hilal TİTİZ
BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ile dünya genelinde büyüme, küçülme, birleşme ve yeniden yapılanma gibi süreçler yoğun yaşanmaktadır. Rekabet hukuku ekonomik hayatın oluşumundan, verimli ve düzenli şekilde devam ettirilmesinde temel faktörlerden birisidir. Ülkemizde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile rekabet ortamının sağlanması ve korunması görevi Rekabet Kurumu tarafından yürütülmektedir. Rekabet kanununun amacı mal ve hizmet piyasasındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyeti kötüye kullanmalarını önlemektir. Bu çalışma ile birleşme ve devralma süreçlerine ağırlık verilerek, rekabet hukuku açısından değerlendirme yapılmaktadır. Şirket birleşme ve devralmalarına neden ihtiyaç duyulduğu, beraberinde gelen sorunlar ve sonuçlar incelenmektedir. İçerik analizinin kullanıldığı bu çalışmada Rekabet Kurumu’nun 2013-2017 yılları arasındaki görünüm raporlarından faydalanılmaktadır. Kullanılan analiz yöntemiyle mevcut verileri özetleme, standardize etme, karşılaştırma veya başka bir biçime dönüştürme imkanı sağlamaktadır. Raporlarda yer alan işlem sayısı ve değerleri (Türkiye kökenli), ülke, sektör bazındaki bilgiler incelenmektedir. Ele alınan dönemlerin son beş yıla ait ortalama başvuru sayısı 196’dır. Birleşme ve devralma sayısı bakımından en düşük yıl 2015, en yüksek yıl ise 2014 olduğu görülmektedir. Rekabet Kanunu, ülke ekonomisinde faaliyet gösteren tüm sektörleri kapsamaktadır. Teşebbüslerin yerli veya yabancı olması arasında herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Birleşme ve devralmalar işletmelerin piyasa değerlerinin arttırılması hedefini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rekabet Hukuku, Birleşme, Devralma, Stratejik Yönetim 


Keywords: