BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat Selim SELVİ, Aykut PAJO
BAYANLARIN ALIŞVERİŞ MEKANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Tüketiciler için bakkallar, süpermarketler, büyük marketler, semt pazarları gibi çeşitli alışveriş mekânları söz konusudur. Tüketiciler bu mekânları tercih ederken çeşitli faktörlerden etkilenmektedirler. Özellikle bayanlar aile içinde rutin alışveriş işlerini daha çok üstlendikleri için alışveriş mekânlarının seçiminde belirleyicidirler. Bu araştırmanın amacı Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden bayanların alışveriş mekânlarını tercih ederken hangi faktörlerin etkili olduğunu tespit etmektir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü demografik özelliklerden, ikinci bölümü ise 9 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmuştur. Anketin son bölümünde ise alışveriş mekânı seçiminde etkili olan faktörleri belirleyen likert tipi ölçeğe yer verilmiştir. Seçkisiz Olmayan Uygun Örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Geçerli anket sayısı 615’tir. Demografik özellikler ve diğer çoktan seçmeli sorulara ilişkin frekans ve yüzde analizleri verilmiş ve hipotezlere ilişkin testler yapılmıştır. Bu araştırmada bayanların alışveriş alışkanlıkları, ürün grubuna göre alışverişlerini gerçekleştirdikleri yerler ve alışverişlerinde önem verdikleri hususlar betimlenmiştir. İkili gruplarda t-testi, üç ve daha fazla gruplarda ANOVA yapılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların %42’si süpermarketleri, %35’i büyük marketleri, %16,4’ü ise semt pazarlarını tercih etmektedirler. Süper marketler ve büyük marketlerin seçilmesinde ürün çeşidinin fazla olması ve seçme-beğenme imkânı etkili olmuştur. Semt pazarlarını tercih etmede daha çok ürünlerin doğal ve taze olması ile uygun fiyatlı olması etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bayan Tüketiciler, Süpermarket, Büyük Market, Semt Pazarı, Tekirdağ 


Keywords: