BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin GÜVENOĞLU, Musa BAYIR
BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
 
Bir ülkenin üretim gücünü gösteren ekonomik büyüme, günümüzde tüm dünya ekonomilerinin temel hedeflerinden biridir ve en önemli makroekonomik göstergeler arasında yer almaktadır. Üretim gücü yüksek olan ekonomiler dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomiler için son derece önemli olan ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülmesi yanında ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin tespit edilmesi de önem taşımaktadır. Ekonomik büyümeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de bankacılık sektörüdür. Bankacılık sektörü para otoritelerinin uygulamış oldukları politikaların reel ekonomiye aktarılmasına aracılık etmektedir. Ayrıca finansal sistem içerisinde önemli bir paya sahip olan bankacılık sektörü ekonomik birimlerin hem finansman ihtiyacını karşılama hem de tasarruflarını değerlendirme olanağı sağlama gibi rolleri üstlenerek reel ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bankacılık sektörü günümüzde hem reel hem de finansal ekonominin gelişmesinde ve derinleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler yakından takip edilmektedir. Özellikle 2008 küresel finansal krizi sonrasında bankacılık sektörü kredi hacminde meydana gelen gelişmelerin makroekonomik göstergeler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunun ortaya konulması önem kazanmıştır. Bu çalışmada, kredi hacminin Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 2008-2019 dönemi verileri kullanılarak Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın ampirik bulgularına göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise kredi hacminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kredi Hacmi, Ekonomik Büyüme, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik Testi. 


Keywords: