BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, Gülbin Hilal TİTİZ
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE VE SİYASİ PARTİLERİN BEYANNAMELERİNDE KOBİ VE GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞ
 
Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır, şeklinde tanımlanmaktadır. Siyasi partiler seçim çalışmalarına genellikle parti beyannamelerini açıklayarak başlarlar. Beyanname içinde, ülke gündemi ile ilgili öngördükleri tüm konulara yer verilmesi ve iktidara geldiklerine ise neler yapacaklarının beyan edilmesi gerekmektedir. Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ); İkiyüzelli kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimleri ve girişimleri, ifade etmektedir. Girişimciliği ise, tüketicilerin ekonomik nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak ve kar elde etmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek bir mal veya hizmet ortaya koyan, ancak bu teşebbüsü sonucu ortaya çıkacak risk unsurunu da göze alma süreci şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu işi gerçekleştiren kişilere (gerçek/tüzel) ise girişimci denilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen genel seçimler öncesinde seçime katılan siyasi partilerin toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendiren KOBİ ve girişimcilik konusuna parti beyannamelerinde ne şekilde yer verdiklerini incelemek olacaktır. Çalışmada veri elde etmede içerik analizi yöntemi kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri, KOBİ, Girişimcilik, Siyasi Parti Beyannameleri 


Keywords: