BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa TORUN, Meral ÇABAŞ
2010 SONRASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASININ ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİ
 
2010 yılında yaşanan küresel finans krizi birçok ülkede para politikası düzenlemelerine sebep olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) da 2010 yılının ortalarından itibaren yeni bir para politikası uygulamaya başlamıştır. Uygulanan yeni politika ile enflasyon hedeflemesi rejimi geliştirilmiş ve fiyat istikrarının yanında finansal istikrar da dikkate alınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla politika araçlarında çeşitlilik ihtiyacı nedeniyle, politika faizinin yanı sıra gecelik borç alma ve borç verme faizleri arasında oluşan faiz koridorunun ve zorunlu karşılıkların bir arada kullanıldığı bir politika bileşimi geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, TCMB’nin 2010 sonrası para politkasının enflasyona etkileri 2014:11-2018:06 dönemine ait aylık veriler için incelenmiştir. Bağımlı değişken olan enflasyonu temsilen TÜFE değişkeni ile para politikasını temsilen politika faizi ve zorunlu karşılıklar değişkenlerine ait veri setinin ilk olarak durağanlığı araştırılmış ve uzun dönemde eşbütünleşik olup olmadıkları sınanmıştır. Uzun dönemde aralarında eşbütünleşme ilişkisi saptanan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre enflasyon oranından zorunlu karşılık oranlarına doğru ve zorunlu karşılık oranlarından politika faizine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı saptanmıştır. Son olarak değişkenlere uygulanan Blok Dışsallık Wald testi neticesinde zorunlu karşılık oranları ile politika faizi arasında ve TÜFE enflasyon oranları ile zorunlu karşılık oranları arasında içsellik ilişkisi, TÜFE enflasyon oranı ile politika faizi arasında zayıf dışsallık ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Eşbütünleşme Analizi, Para Politikası, Politika Faizi 


Keywords: