BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail KİTAPCI
‘DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VARIM’DAN ‘TÜKETİYORUM ÖYLEYSE VARIM’A TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE NARSİSİZM: İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
 
En ilkel çağlardan günümüzün küresel kapitalist dünyasına gelinen süreçte tüketim biyolojik ihtiyaçları karşılamanın yanısıra farklı amaçlar için de yapılmaktadır. Yüzyıllardır gösterişçi tüketim kültürünün büyüsüne kapılan insanlar farklı araçlar vasıtasıyla nesnel bir konuma indirgenmekte, duygusal bağlantılar kurmaları zorlaşmaktadır. Bu durum bireylerin kendilerine yabancılaşmasına ve metalaşmaya yol açarak narsisistik bir anlayışı ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde sürekli kendi çıkarını ve egosunu düşünen insanın hedonistik ve narsisistik yanı iktisadi, sosyal ve kültürel hayatta daha baskın olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle küresel kapitalist sistem hedonist ve narsisistik kişilik tiplerinin baskın bir şekilde ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Veblen tarafından da ifade edildiği gibi narsisizmi körükleyen hedonizmin iktisadi yaşamı belirlemekte artan etkisi insanı bir istek makinesi haline getirmekte, davranışları açısından ise pasif bir öğe olarak görmektedir. Bu süreçte gösterişçi tüketimin büyüsüne kapılan insan en sonunda kendini tüketir duruma gelmektedir. Günümüzde de daha çok tüketerek daha çok mutlu olacağını düşünen narsisistler için tüketmek fikri çok cazip gelmekte ve tüketmek narsisistlerin kendini ifade etme aracına dönüşmektedir. Bu noktada narsisizm ile gösterişçi tüketimin iç içe geçmesi sosyo-iktisadi açıdan farklı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada en ilkel çağlardan günümüzün postmodern tüketim kültürüne gelinen süreçte potlaç kültüründen gösterişçi tüketime kadar farklı tüketim biçimleri ve narsisizm ilişkisi iktisat sosyolojisi açısından açıklanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Narsisizm, İktisat Sosyolojisi 


Keywords: